Honey

Saturday, 22 February 2014

Nazm:For my sis...

in bhoor se kali raton ma
vo chupka chupka kehti ha
ya dnya andha sagar ha
jaha jeevan nadyia behti ha
apna praya sab ka gham ko
hans khail ka hr dam sehti ha
in bhoor se kali raton ma
vo chupka chupka kehti ha