Honey

Wednesday, 19 November 2014

poem:Every body once or more...


Every body once or more
is enchanted by
love's shore
every body once or more
is haunted by love's door
every body once or more
wants to go to love's core
every body once or more