Honey

Wednesday, 30 October 2013

ya ik kaman

ya ik kama ki tarah ka asman qaus ki soort
es ka ik aur sira taraa das sa milta ho ga
ma to mahki hoo tara piar ma glistan ki tara
ik glab maree chah ka taree roo ma b khilta hoga