Honey

Thursday, 1 May 2014

tery yaad.....

tari yaad ma babus ho kr
bakul naina nair bahaein
tari akhian jeevan sakhian
hur dum tari oaur bulaein